top of page

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

 

Tässä selosteessa kerrotaan, miten Mentorea / Terapia Mentorea / Narsismiterapeutti kerää ja käsittelee asiakkaan henkilötietoja.

 

REKISTERINPITÄJÄ: Mentorea, Rautialantie 229, 41940 Vesanka, y-tunnus: 2906724-1

 

REKISTERIN NIMI: Mentorean asiakasrekisteri.

 

REKISTERIN SISÄLTÖ: Rekisteri sisältää Mentorean asiakastietokannan. Vain asiakassuhteen hoitamisen kannalta olennaisimmat tiedot tallennetaan. Rekisteristä löytyy asiakkaan yhteystiedot: etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite ja laskutustiedot.

 

TIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS: Tietoja tarvitaan asiakassuhteiden hoitoon, yhteydenpitoon, asiakaspalvelun suunnitteluun, toteuttamiseen, arviointiin ja laskutukseen.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET: Asiakkaan itsensä omalla suostumuksellaan antamat tiedot.

 

TIETOJEN LUOVUTUS KOLMANSILLE OSAPUOLILLE: Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille (kolmansille osapuolille). Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET: Asiakasrekisteri perustuu sopimukseen ja suostumukseen liittää yhteystiedot rekisteriin. Tiedot suojataan ulkopuolisilta asianmukaisin teknisin ja fyysisin turvatoimin. Manuaalinen aineisto säilytetään vähintään kahden lukon takana, digitaalinen aineisto on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttöoikeudet on rajattu vain rekisterin ylläpitäjälle. Tietomurron sattuessa asiakkaita informoidaan ja rekisterinpitäjä tekee ilmoituksen tietosuojaviranomaiselle.

 

ASIAKKAAN OIKEUS: Asiakkaalla on oikeus saada luettavakseen häntä koskevat tiedot. Tietopyynnön tekevän henkilön henkilöllisyys varmistetaan. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti ja siitä tehdään merkintä asiakkaan tietoihin. Tiedot toimitetaan kopioina. Asiakkaalla on oikeus pyytää virheelliseen tietoon oikaisua.

 

TIETOJEN SÄILYTYS: Asiakasta koskevia tietoja säilytetään asiakassuhteen hoitamiseksi tarvittava aika, kirjanpitosyistä, virallisten säädösten ja/tai lain edellyttämä aika. Jos yhteydenotto ei johda toimeksiantoon, tiedot hävitetään.

Rekisterin ylläpidosta vastaa Maija Aurea, joka on yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa.

 

Yhteystiedot: 041 3104 656, info@narsistipuoliso.com

bottom of page